LRC

市值排行:NO.42

英文:Loopring

中文:路印协议

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥0.40774778

币种价格(USD)

$0.06046889

币种价格(BTC)

0.00001100BTC

市值(CNY):¥3.38亿

流通数量:13.75亿LRC

涨跌幅(24H)

3.03%

成交额(24H):8677.17万

发行总量:

¥3.38亿

市值(CNY)

$5012.59万

市值(USD)

9115.0000BTC

市值(BTC)

13.75亿LRC

流通数量

8677.17万

成交额(24H)

1286.82万

成交额(24H)

2339.9677BTC

成交额(24H)

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • LRC
 • ¥0.51770646
 • ¥0.51770646
 • 0.22%
 • 12分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • LRC
 • ¥0.39672311
 • ¥0.39672311
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LRC
 • ¥0.39485125
 • ¥0.39485125
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 4
 • OKEX
 • LRC
 • ¥0.38890256
 • ¥0.38890256
 • 0.00
 • 22分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • LRC
 • ¥0.39557244
 • ¥0.39557244
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 6
 • OKEX
 • LRC
 • ¥0.39016352
 • ¥0.39016352
 • 0.00
 • 27分钟前
 • 7
 • OKEX
 • LRC
 • ¥0.39657029
 • ¥0.39657029
 • 0.00
 • 29分钟前
 • 8
 • Bitfinex
 • LRC
 • ¥0.41674290
 • ¥0.41674290
 • 0.00
 • 18小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LRC
 • ¥0.41056843
 • ¥0.41056843
 • 0.00
 • 20小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • LRC
 • $0.07686426
 • $0.07686426
 • 0.22%
 • 12分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • LRC
 • $0.05890177
 • $0.05890177
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LRC
 • $0.05862386
 • $0.05862386
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 4
 • OKEX
 • LRC
 • $0.05774065
 • $0.05774065
 • 0.00
 • 22分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • LRC
 • $0.05873093
 • $0.05873093
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 6
 • OKEX
 • LRC
 • $0.05792787
 • $0.05792787
 • 0.00
 • 27分钟前
 • 7
 • OKEX
 • LRC
 • $0.05887908
 • $0.05887908
 • 0.00
 • 29分钟前
 • 8
 • Bitfinex
 • LRC
 • $0.06190201
 • $0.06190201
 • 0.00
 • 18小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LRC
 • $0.06098487
 • $0.06098487
 • 0.00
 • 20小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • LRC
 • 0.00001436BTC
 • 0.00001436BTC
 • 0.22%
 • 12分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • LRC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LRC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 4
 • OKEX
 • LRC
 • 0.00001078BTC
 • 0.00001079BTC
 • 0.00
 • 22分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • LRC
 • 0.00001097BTC
 • 0.00001097BTC
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 6
 • OKEX
 • LRC
 • 0.00001082BTC
 • 0.00001082BTC
 • 0.00
 • 27分钟前
 • 7
 • OKEX
 • LRC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00
 • 29分钟前
 • 8
 • Bitfinex
 • LRC
 • 0.00001111BTC
 • 0.00001111BTC
 • 0.00
 • 18小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LRC
 • 0.00001094BTC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00
 • 20小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • OKEX
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LRC
 • ¥0.51770646
 • ¥0.51770646
 • 0.22%
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.39672311
 • ¥0.39672311
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.39485125
 • ¥0.39485125
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.38890256
 • ¥0.38890256
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.39557244
 • ¥0.39557244
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.39016352
 • ¥0.39016352
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.39657029
 • ¥0.39657029
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • ¥0.41674290
 • ¥0.41674290
 • 0.00
 • 2019-04-25
 • LRC
 • ¥0.41056843
 • ¥0.41056843
 • 0.00
 • 2019-04-25
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • OKEX
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LRC
 • $0.07686426
 • $0.07686426
 • 0.22%
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05890177
 • $0.05890177
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05862386
 • $0.05862386
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05774065
 • $0.05774065
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05873093
 • $0.05873093
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05792787
 • $0.05792787
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.05887908
 • $0.05887908
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • $0.06190201
 • $0.06190201
 • 0.00
 • 2019-04-25
 • LRC
 • $0.06098487
 • $0.06098487
 • 0.00
 • 2019-04-25
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • OKEX
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LRC
 • 0.00001436BTC
 • 0.00001436BTC
 • 0.22%
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001078BTC
 • 0.00001079BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001097BTC
 • 0.00001097BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001082BTC
 • 0.00001082BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00001100BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • LRC
 • 0.00001111BTC
 • 0.00001111BTC
 • 0.00
 • 2019-04-25
 • LRC
 • 0.00001094BTC
 • 0.00001095BTC
 • 0.00
 • 2019-04-25

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

路印协议简介

路印协议简介路印协议新一代区块链资产交易协议和交易所。它采用去中心化技术,提供零风险的代币交易所模式,并允许多家交易所通过竞争,对同样的订单进行链外撮合及链上清结算。路印协议将彻底解决现有中心化交易所模式的一些固有风险。主要特性有:1,绝对安全路印协议订单中的卖出代币不必充值到交易所做资金托管,在下单、撮合、清结算过程中一直保存在用户自己区块链的地址中。订单不锁定用户区块链上的代币,下单后用户依然可以任意使用自己的数字代币,余额不足时路印协议自动调整订单的数额且保持价格恒定。使用路印协议,交易所倒闭跑路都不会对用户有任何影响。2,环路撮合路印协议一次撮合可将十几个包含不同类型代币的订单做环路撮合。3,去中心化订单在区块链外生成,传播、撮合;链上清算转账。理论上100%安全,用户资金不会丢失或被盗。4,订单共享路印协议中一个订单可以被广播给多个交易所,被这些交易所并行撮合。一个订单可被一个交易所撮合成功一部分,被另一个交易所撮合成功另一部分。交易所之间存在竞争关系,因此订单会被更快、更好(价格最优)地撮合。使用路印协议下单,交易不会因交易所被DDOS攻击而无法得到及时撮合。5,跨链协议路印协议是个去中心化安全交易的协议层,可在多个智能合约公有链上实现,而不依赖于某个特定平台。我们会在以太坊上率先实现第一个版本,接下来会在EOS,ETC,量子链上部署协议,为这些平台提供代币流动性支持。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号